Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor het shopping portal „STETSON.EU“ van ANTHEC GmbH & Co. KG inzake B2C


1. Reikwijdte en partijen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die u plaatst via het shopping portal "STETSON.EU"
ANTHEC GmbH & Co. KG, Willy-Brandt-Weg 36, 48155 Münster, Duitsland
Directie: Andre Beelmann und Thomas Klatt
Bevoegde rechter: Amtsgericht Münster - HRA 9122
BTW-nummer: DE277126466
Tel.: +49 (0)251 322654249
Fax: +49 (0)251 32265413
[email protected]
vertegenwoordigd door de beherend vennoot ANTHEC Verwaltungsgesellschaft mbH (Amtsgericht Münster - HRB 13145) die op haar beurt vertegenwoordigd wordt door haar directeuren Andre Beelmann en Thomas Klatt

2. Bestelproces en totstandkoming overeenkomst

1. De presentatie van producten van de verkoper op de shoppagina's vormt geen juridisch bindend aanbod, maar uitsluitend een uitnodiging tot bestelling. U heeft de mogelijkheid op onze shop pagina's producten te kiezen en te bestellen. Indien u het gewenste product gevonden heeft, kunt u dat door te klikken op het icoontje van het winkelmandje vrijblijvend in uw winkelmandje plaatsen. De producten in het winkelmandje kunt u te allen tijde bekijken en weer verwijderen. Indien u de producten in uw winkelmandje wenst te kopen, klikt u op de button “Naar de kassa”. Na het invoeren van uw gegevens en het kiezen van de wijze van betaling wordt u doorgeleid naar de bestelpagina, waar u de ingevoerde gegevens nogmaals kunt controleren en corrigeren. Door te klikken op de button “Nu kopen” plaatst u een bindende bestelling van de in het winkelmandje geplaatste artikelen.
2. De koopovereenkomst komt tot stand zodra wij uw bestelling direct na ontvangst van de bestelling via een e-mail bevestigd hebben. De bestelling wordt geleverd binnen vijf dagen na de bevestiging ervan.
3. De tekst van de overeenkomst wordt opgeslagen in onze interne systemen. Onze algemene voorwaarden kunt u op onze pagina te allen tijde inzien en printen. De gegevens van de bestelling en de algemene voorwaarden worden u toegezonden. Klanten die zich hebben geregistreerd kunnen de gegevens van de bestelling na de bestelling ook inzien in ons shopsysteem.
4. De volgende talen zijn beschikbaar voor het sluiten van een koopovereenkomst: Duits, Engels, Italiaans, Frans en Nederlands.

3a. Informatie over het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 100 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 100 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons,
ANTHEC GmbH & Co. KG
Retoure
Willy-Brandt-Weg 36
48155 Münster
Duitsland
Tel.: +49 251 322654249
Fax: +49 251 32265413
E-mail: [email protected]
via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet lager dan 100 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan [naam en, indien van toepassing, het adres van de persoon die door u gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen] terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 100 dagen is verstreken.
De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van: - volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

3b. Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
- Aan:
ANTHEC GmbH & Co. KG
Retoure
Willy-Brandt-Weg 36
48155 Münster
Duitsland
Tel.: +49 251 322654249
Fax: +49 251 32265413
Bereikbaarheid: Vanaf maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 16:30 uur
E-mail: [email protected]
- Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*
- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
- [Naam consumenten(en)]
- [Adres consument(en)]
- [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

4. Betalings- en leveringsvoorwaarden

1. De koopprijs is direct verschuldigd bij de bestelling. De prijzen zijn inclusief btw en verpakking.
2. De verzendkosten worden afzonderlijk berekend en vermeld op de factuur. De verzendkosten verschillen naar gelang de wijze van verzending en land van bestemming. Bij levering buiten de EU kunnen douanerechten, belastingen en heffingen van toepassing zijn. Meer informatie hierover alsmede een tabel met de verzendkosten vindt u via de link “Informatie over de verzending” in onze shop.
3. Betaling geschiedt vooraf, via PayPal of creditcard:
• Bij betaling vooraf (SEPA overboeking) sturen we u onze bankgegevens toe bij de bevestiging van de bestelling en gaan wij na ontvangst van de betaling over tot levering.
• Indien u gebruikmaakt van de betaalservice van PayPal worden u geen verdere kosten in rekening gebracht. Als u met de gratis incasso van PayPal of met uw PayPal-saldo betaalt, kunnen we de artikelen onmiddellijk versturen.
• U kunt bij ons betalen met MasterCard, Visa en American Express. Bij betaling met een creditcard wordt tijdens de bestelling de geldigheid van uw kaart gecontroleerd. Uw factuur wordt afgeboekt na bevestiging van de bestelling.
Nadere informatie en gegevens over de wijzen van betaling vindt u in de rubriek “FAQ” van onze shop.
4. Indien u te laat betaalt, zijn wij gerechtigd een rente wegens achterstallige betaling te vorderen van ten minste 5% boven de geldende basisrente. Wij behouden ons het recht voor betaling te vorderen voor overige schade.

5. Aansprakelijkheid voor tekortkomingen

Wij zijn aansprakelijk voor tekortkomingen conform de wettelijke voorschriften.

6. Voorbehoud van eigendomsrecht

De artikelen blijven ons eigendom totdat de betaling volledig voldaan is.

7. Toepasselijk recht

Het Duitse recht is van toepassing onder uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Voor consumenten geldt deze forumkeuze uitsluitend indien de bescherming voorzien in dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin de consument gewoonlijk verblijft niet terzijde worden geschoven.

8. Bescherming persoonsgegevens

Wij eerbiedigen en beschermen uw persoonsgegevens. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend binnen het kader van de wettelijke voorschriften. Voor nadere bijzonderheden verwijzen wij naar onze verklaring omtrent de bescherming van de persoonsgegevens.

9. Slotbepalingen

Indien een clausule van deze bepalingen nietig wordt of blijkt, laat dat de overige bepalingen onverlet. In de plaats van de nietige bepaling gelden de desbetreffende wettelijke voorschriften.

You seem to be using an unsupported browser

Please use a supported browser to improve your experience.
chrome
edge
firefox
opera
safari