Gebruiksvoorwaarden

Voorwaarden voor het gebruik van shopping portal Stetson.eu voor klanten

 

1. Algemeen

Via het domein www.stetson.eu wordt een shopping portal geëxploiteerd door
KART Holding Verwaltungs GmbH
Oskar-Schindler-Straße 11
50769 Köln
Duitsland

Telefoon: 0800 STETSON (0800 7838766)
Fax: +49 251 322654-13
Internet: Stetson.eu
E-Mail: [email protected]

Bevoegde rechter: Amtsgericht Köln – HRB 73976
Directie: Sebastian Boekholt

2. Verkoper

(1) KART Holding Verwaltungs GmbH (hierna te noemen "Kart") biedt ondernemingen in de zin van § 14 BGB (het Duitse Burgerlijk Wetboek) (hierna te noemen "verkopers") de mogelijkheid gebruik te maken van het shopping portal www.stetson.eu. Via het shopping portal kan de verkoper artikelen te koop aanbieden.
(2) Voorwaarde voor het gebruik van het portal door de verkoper is dat deze daarvoor door Kart dient te worden geaccepteerd conform de algemene voorwaarden voor verkopers. Verkopers kunnen geen aanspraak maken op toelating.

3. Kopers

(1) Kart biedt natuurlijke personen en rechtspersonen (hierna te noemen "klanten") de mogelijkheid de door de verkopers aangeboden artikelen te kopen.
(2) Voor registratie of gebruik van het platform als klant dienen natuurlijke personen meerderjarig te zijn.
(3) De verkoper van de door de klant gewenste artikelen ontvangt van Kart de voor de afwikkeling van de koop noodzakelijke gegevens en de gegevens van de transactie. De verkoper handelt de transactie en betaling volledig zelf af. Kart is geen partij bij de koopovereenkomsten, maar fungeert uitsluitend als technische dienstverlener.

4. Bestelling en totstandkoming overeenkomst

(1) De presentatie van producten van de verkoper op het portaal vormt geen juridisch bindend aanbod, maar uitsluitend een uitnodiging tot bestelling. De klant heeft de mogelijkheid op de pagina's van het portal producten te kiezen en te bestellen. Indien de klant het gewenste product gevonden heeft, kan hij dat door te klikken op de button „In het winkelmandje“ vrijblijvend in zijn winkelmandje plaatsen. De producten in het winkelmandje kunnen te allen tijde bekeken en weer verwijderd worden. Indien de klant de producten in zijn winkelmandje wenst te kopen, klikt hij op de button „Naar de kassa“. Na het invoeren van zijn gegevens en het kiezen van de wijze van betaling wordt hij doorgeleid naar de bestelpagina, waar hij de ingevoerde gegevens nogmaals kan controleren en corrigeren. Door te klikken op de button „Nu kopen“ plaatst de klant een bindende bestelling van de in het winkelmandje geplaatste artikelen bij de verkoper.
(2) De koopovereenkomst komt tot stand zodra de verkoper de bestelling direct na ontvangst van de bestelling via een e-mail bevestigd heeft. De bestelling wordt geleverd binnen vijf dagen na de bevestiging ervan.
(3) Naast deze algemene gebruiksvoorwaarden zullen de desbetreffende algemene voorwaarden van de verkoper wiens producten besteld worden de basis vormen van de desbetreffende koopovereenkomst, indien de verkoper zijn algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard op zijn aanbod.
(4) De gebruiksvoorwaarden van het shopping portal kan de klant te allen tijde inzien op de website en printen. De verkoper zendt de klant na de totstandkoming van de koopovereenkomst voorts de gegevens van de bestelling en zijn algemene voorwaarden toe. Klanten die zich hebben geregistreerd kunnen de gegevens van de bestelling na de bestelling ook zien op het shopping portal.
(5) De volgende talen zijn beschikbaar voor het sluiten van een koopovereenkomst: Duits, Engels en Frans.
(6) Kart staat niet garant voor de nakoming noch voor feitelijke of rechtsgebreken van de aangeboden producten. In wettelijk omschreven gevallen kan de klant aanspraak maken op bedenktijd of andere rechten omtrent retourzending. De verkoper is wettelijk verplicht de klant hierover te informeren. Deze informatie ontvangt de klant via de pagina met productgegevens of de online shop van de verkoper en diens algemene voorwaarden.
(7) De verkoper is verantwoordelijk voor de teksten en afbeeldingen van zijn aanbod, de wettelijk verplichte informatie omtrent bestelling en koop, zijn eigen algemene voorwaarden alsmede voor de nakoming van de verplichtingen uit de verkoopovereenkomst of verbintenissen tot terugbetaling, bijvoorbeeld bij annulering van de bestelling. De verkoper dient er in het bijzonder op toe te zien dat de inhoud niet in strijd is met de wet noch inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder ten aanzien van merk-, concurrentie-, auteurs- of persoonlijke rechten.

5. Levering en betaling

(1) De bestelling wordt afgeleverd door de verkoper.
(2) De bij de totstandkoming van de koopovereenkomst ontstane vordering (koopprijs) dient te worden voldaan aan de verkoper. De details van de betaling vindt u bij het desbetreffende aanbod van de verkoper.

6. Toegang tot het portal

Vanwege de onderhoudswerkzaamheden die van tijd tot tijd gepleegd moeten worden aan het shopping portal en de kans op technische storingen kan Kart niet waarborgen dat toegang tot www.stetson.eu te allen tijde en ononderbroken mogelijk is.

7. Klantaccount

De klant kan zich reeds tijdens het bestelproces registreren als nieuwe klant bij Kart. Daartoe dient de koper zijn naam, een geldig e-mailadres en een wachtwoord in te voeren en deze gegevens zo nodig te herhalen. Daarna kan de koper voortaan inloggen op de websites van het shopping portal met zijn e-mailadres en wachtwoord en gebruikmaken van de functies van het klantaccount.

8. Toepasselijk recht

Het Duitse recht is van toepassing onder uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Voor consumenten geldt deze forumkeuze uitsluitend indien de bescherming voorzien in dwingende bepalingen van het recht van de staat waarin de consument gewoonlijk verblijft niet terzijde worden geschoven.

9. Bescherming persoonsgegevens

Kart eerbiedigt en beschermt de persoonsgegevens van de klant. Kart gebruikt deze gegevens uitsluitend binnen het kader van de wettelijke voorschriften. Voor nadere bijzonderheden verwijst Kart naar haar verklaring omtrent de bescherming van de persoonsgegevens.

10. Slotbepalingen

Indien een clausule van deze bepalingen nietig wordt of blijkt, laat dat de overige bepalingen onverlet. In de plaats van de nietige bepaling gelden de desbetreffende wettelijke voorschriften.

You seem to be using an unsupported browser

Please use a supported browser to improve your experience.
chrome
edge
firefox
opera
safari